รหัส โค้ด ว.

ว.0 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ
ว. 00       คอยก่อนให้คอยอยู่ 
ว. 01       ที่ทำงาน 
ว. 02       ที่พัก 
ว. 0         ขอทราบคำสั่งคำสั่ง 
ว. 1         อยู่ไหนอยู่ที่ 
ว. 2         ได้ยินหรือไม่ตอบด้วยได้ยินแล้ว 
ว. 3         ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง 
ว. 4         ปฏิบัติหน้าที่ / ดำเนินการ 
ว. 5         ราชการลับ / ความลับ 
ว. 6         ขอติดต่อ / โต้ตอบด้วย 
ว. 7         ขอความช่วยเหลือ 
ว. 8         ข่าวสาร / ข้อความ 
ว. 9         มีเหตุฉุกเฉิน 
ว. 10       อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้ 
ว. 11       หยุดพักติดต่อทาง ว.ได้ 
ว. 12       หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้ 
ว. 13       ติดต่อทางโทรศัพท์ 
ว. 14       ปิดสถานี
ว. 15       พบ / ให้ไปพบ 
ว. 16       ทดสอบสัญญาณวิทยุ 
ว. 16-1   จับใจความไม่ได้ 
ว. 16-2   เสียงไม่ชัดเจน 
ว. 16-3   เสียงชัดเจนพอใช้ได้ 
ว. 16-4   เสียงชัดเจนดี 
ว. 16-5   เสียงชัดเจนดีมาก 
ว. 17       มีอันตรายห้ามผ่าน 
ว. 18       นำรถออกทดลองเครื่องยนต์ / รถยนต์เสีย 
ว. 19       สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี 
ว. 20       ตรวจค้น / จับกุม 
ว. 21       ออกเดินทางจาก 
ว. 22       ถึงสถานที่ 
ว. 23       ผ่าน (สถานที่ใด) 
ว. 24       เวลา ขอทราบเวลา 
ว. 25       ไปสถานที่ 
ว. 26       ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด 
ว. 27       ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์ 
ว. 28       ประชุม 
ว. 29       มีราชการ / ธุระ 
ว. 30       ขอทราบจำนวน 
ว. 31       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1 
ว. 32       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2 
ว. 33       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3 
ว. 34       เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4 
ว. 35       เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ 
ว. 36       เตรียมพร้อมเต็มอัตรา 
ว. 37       เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา 
ว. 38       เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา 
ว. 39       สภาพการจราจรคับคั่ง 
ว. 40       อุบัติเหตุรถยนต์ 
ว. 41       สัญญาณไฟจราจร 
ว. 42       ขบวนจัดพาหนะนำขบวน 
ว. 43       จุดตรวจยานพาหนะ 
ว. 44       ติดต่อทางโทรสาร (FAX) 
ว. 50       รับประทานอาหาร 
ว. 55       ให้อำนวยความสะดวก 
ว. 60       ญาติ / พี่น้อง 
ว. 61       ขอบคุณ 
ว. 62       สิ่งของ 
ว. 63       บ้าน 
ว. 64       ธุระส่วนตัว 

 

คำที่มักใช้บ่อย ๆ

ว.60 เพื่อน, ญาติ
ว.61 ขอบคุณ
ว.50 อาหาร, รับประทานอาหาร
ว.100 ขอโทษ

601 สายอากาศ 602 เครื่องส่งวิทยุเหตุฉุกเฉิน

เหตุ 100 เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง ลักทรัพย์
เหตุ 121 เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง ชิงทรัพย์
เหตุ 141 เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ211 เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 เหตุ สอง สอง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 เหตุ สอง สามหนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 เหตุ สอง สี่ หนึ่ง ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์ การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 501 เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 เหตุ ห้าหนึ่ง หนึ่ง ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512 เหตุ หน้า หนึ่ง สอง วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด
เหตุ 600 เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์ นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 เหตุ หก ศูนย์ สอง นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 เหตุ หก ศูนย์ สาม นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน
เหตุ 604 เหตุ หก ศูนย์ สี่ นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 เหตุ หก ศูนย์ ห้า นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด
601 หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
602 หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศ

602.1 หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศในตัว
602.2 หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศภายนอก

603 หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) กำลัง ว.4 โดยรถยนต์
604 หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) ดูโทรทัศน์
605 หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) รับประทานอาหาร
606 หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) ข้อความไม่ถูกต้อง
607 หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) กิจธุระส่วนตัว
608 หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) มีสัญญาณรบกวนแปลกปลอม
609 หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) คลื่นรบกวน